Research

Insight Note

Youdi Schipper
Isaac Mbiti
Mauricio Romero

Working Paper

22/099
Daniel Rodriguez-Segura
Isaac Mbiti

Insight Note

Deon Filmer
Ezequiel Molina
Waly Wane

Working Paper

21/084
Deon Filmer
Vatsal Nahata
Shwetlena Sabarwal

Blog

Shwetlena Sabarwal
Vatsal Nahata
Deon Filmer

Working Paper

21/061
Joan DeJaeghere
Vu Dao
Bich-Hang Duong
Phuong Minh Luong