Research

Working Paper

22/112
Abhijeet Singh
Mauricio Romero
Karthik Muralidharan

Working Paper

22/088
Mauricio Romero
Abhijeet Singh

Insight Note

Karthik Muralidharan
Abhijeet Singh

Working Paper

21/080
Alejandro Ganimian
Karthik Muralidharan
Christopher R. Walters

Working Paper

21/061
Joan DeJaeghere
Vu Dao
Bich-Hang Duong
Phuong Minh Luong