Research

Working Paper

22/121
Youdi Schipper
Daniel Rodriguez-Segura

Insight Note

Youdi Schipper
Isaac Mbiti
Mauricio Romero

Insight Note

Deon Filmer
Ezequiel Molina
Waly Wane

Working Paper

21/084
Deon Filmer
Vatsal Nahata
Shwetlena Sabarwal

Working Paper

21/061
Joan DeJaeghere
Vu Dao
Bich-Hang Duong
Phuong Minh Luong